Zpravodajství poznámky

Zpravodajství na webu

Masová komunikace, omezená zpětná vazba = naprosto precizní jednoduchý a srozumitelný jazyk.

Jasně, přehledně, stručně!

Rozlišovat po novinářsku zpravodajství a publicistiku.

Zpravodajství = odstup, neutralita, oddanost přesnosti před službám třetí straně (přesný opak marketingu a influencerství).

Fakta však vybíráme my a tak byť nechtěně manipulujeme a nejsme absolutně objektivní.

Několik důvěryhodných zdrojů, dva, nejlépe tři. Jeden ano, ale jedině instituce nebo národní zpravodajská agentura (ČTK).

Publicistika = komentáře, glosy, editorialy. Nepatří na web instituce, až na výjimky.

Spekulace NE.

Zpráva
Odpovídá na (ideálně) všechny zpravodajské otázky
Co, kdo, kdy, kde, jak a proč

Obrácená pyramida. Důležité zůstvává vpředu. Je možné krátit od konce, neztratí se význam sdělení.

Jak a kdy zafunguje zpráva na publikum.

Novost

  • nové poznání, opakování jedině s aktualizací

Zajímavost

  • musí vzbudit zájem. Co zajímá vaši cílovou skupinu? Co zajímá všeobecnou veřejnost?

Důležitost

  • musí se dotýkat čtenáře, musí to být z místa.

Konflikt, střet

  • nebojte se popsat konflikt, střet

Zábavnost

  • vyvažte střet odlehčeným tématem. Avšak zcela výjimečně a jako tečku.

Objektivnost

  • nestrannost, beznázorovost, fakta, více shrnutých názorů

Vyváženost

  • tematická, oblastní, žánrová

Přesnost

  • pravda, zjednodušování může ztratit přesnost

Příjemci na internetu nečtou pozorně. Brouzdají internetem, létají očima. Text tomu musí být přizpůsoben svou jednoduchostí.

Titulek

Musí přilákat, přitáhnout pozornost. Výkladní skříň. Otázka do titulku nepatří. Sloveso ano. Čísla ne, nanejvýš slovně jednoduché číslovky!

Perex

Text/článek

První věta by mohla být titulkem, pokud není titulek k dispozici.

Clickbait! Zavádějící senační titulek, text často neobsahuje to, co titulek nasliboval. Nepatří do státní správy ani do zpravodajství.

Chronologické vyprávění. Prakticky se nepoužívá.

Citace a rozvíjení příběhu.

Redakční práce. Text by měli číst vždy minimálně dva lidé. Témata procházejí schvalovacím procesem nebo je přidělí šéfredaktor.

Autorský zákon

§ 34 Úřední a zpravodajská licence
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije
a) v odůvodněné míře dílo na základě zákona pro účely veřejné bezpečnosti, pro soudní nebo správní řízení nebo k jinému úřednímu účelu nebo pro parlamentní jednání a pořízení zápisu o něm,

b) dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu,

c) v odpovídající míře dílo v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku nebo jeho překlad; takto převzaté dílo a jeho překlad lze i jinak užít; převzetí ani jiné následné užití podle tohoto ustanovení však není přípustné, je-li zapovězeno,

d) politický projev nebo úryvky veřejné přednášky nebo podobných děl v rozsahu odpovídajícím informativnímu účelu; právo autora na užití takových děl v souboru zůstává nedotčeno;

Praktické jazykové tipy

Číselné údaje – zaokrouhlit na celá čísla. Větší procenta vyjádřit zlomkem (polovina, třetina).

Zkratky – pouze běžné! ČR, EU, NATO, OSN, UNESCO. Všechny ostatní se musejí rozepisovat v celém textu. Slang NE.

Se synonymy šetřit, raději příliš nenahrazovat. Text je nepřehledný.

Přímé řeči zestručnit a dobře použít uvozovky.

Nepoužívat pan a paní. Vždy celé jméno, případně funkce a jméno s příjmením. Bez titulů!

Módní slova nebo slovní spojení pryč!

Zápory nepoužívat. Znepřehledňují.

Klišé a floskule nepoužívat: Honička jako z akčního filmu.

Pasivní vazby a úřednický jazyk pryč. Bylo zakázáno = Ředitel zakázal.

Čeština je jazyk slovesný. Sloveso skoro vždy patří hned za podstatné jméno.

Přídavná jména a příslovce naprosto výjimečně.

Tempo vět, jednoduché věty nebo jedna hlavní a druhá hlavní. Přinejhorším hlavní věta a vedlejší věta. To je maximum!

Zpravodajská fotografie

Pokud možno ne ilustrační. Pokud jsou na fotografiích lidské tváře, mají dostat v popisku jména. Fotografie by neměla být aranžovaná ani manipulovaná. Je to poznat.

Celek – polocelek – detail. V případě více fotografií, vždy vybírat do série dle záběrů.

Popisek říká to, co není na fotografii vidět!

Úkol 2:

Najděte teď hned na vašem nejoblíbenějším webu zprávu z oboru zemědělství a přečtěte nám její titulek!

Pročtěte si celý text článku, který jste si našli. Označte si prohřešky redaktorů, pokud nějaké vidíte z toho, co jsme si před chvílí řekli.

Úkol 3:

Nyní si vyberte své téma z KAŠ nebo UZEI a napište správnou zprávu tak, jak jsme se to naučili.

Zpětnou vazbu Vám poskytne lektor individuálně

jiribulan (zavináč) gmail (tečka) com
Twitter: twitter.com/jiribulan

Literatura

Osvaldová a kol.: Zpravodajství v médiích (2011)
https://books.google.cz/books?id=EHA8BAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=osvaldov%C3%A1+zpravodajstv%C3%AD&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwia1MDxlt7qAhWLCuwKHbb4A7YQ6AEwAXoECAIQAg#v=onepage&q=osvaldov%C3%A1%20zpravodajstv%C3%AD&f=false

Čuřík a kol.: Nové trendy v médiích (2012)
https://is.muni.cz/publication/987880/Nove_trendy_v_mediich_I.pdf